JéGéBouw Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JÉ GÉ BOUW

GEVESTIGD AAN DE VENNEWAARD 142, 1824 KD TE ALKMAAR.

INSCHRIJVING K.V.K.51894173

TEL: 072-5623437

Mobiel: 06-22455557

RECHTSVORM:VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JÉ GÉ BOUW

1. DEFINITIES

1.1 Gebruiker Algemene voorwaarden, nader te noemen: Jé Gé Bouw.

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). die aan Jé Gé Bouw een opdracht tot het leveren c.q. verrichten van werkzaamheden, diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, danwel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Jé Gé Bouw en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Jé Gé Bouw uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht aannemen en uitvoeren van, nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud, reparatie en restauratie, het leveren en plaatsen van ramen, deuren en kozijnen, keukens en badkamers, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.

1.5 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Jé Gé Bouw ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Jé Gé Bouw vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).


MEERWERK:

1.6 Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat voortvloeit uit eventuele gebreken die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht naar eer en geweten uit te voeren.

EXTRA WERK:

1.7 Onder extra werk wordt verstaan werk wat tijdens de opdacht op verzoek van opdrachtgever nog extra uitgevoerd dient te worden. Extra werk dient dus als een op zich staande opdracht te worden gezien en derhalve dient er een getekende opdracht door opdrachtgever te worden verstrekt, tenzij dit om praktische en/of spoedeisende redenen niet mogelijk is, volstaat een opdrachtbevestiging van de zijde van Jé Gé Bouw

1.8 Ingeval Jé Gé Bouw als opdrachtgever optreedt: dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

HUISREGELS:

1.9 Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.

1.10 Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Jé Gé Bouw kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid. De ketenaansprakelijkheidregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. De ketenaansprakelijkheidregeling heeft tot doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de afdracht van loonbelasting/premievolksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.

1.11 Onderaannemers en ZZP-ers verplichten zich als er sprake is van meerwerk dit eerst te overleggen met Jé Gé Bouw, voor dat zij tot uitvoering overgaan.

1.12 Opdrachten: opdrachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden verstrekt.

2. ALGEMEEN

2.1 Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de Rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van Jé Gé Bouw vervallen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Jé Gé Bouw en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Jé Gé Bouw, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Jé Gé Bouw schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Jé Gé Bouw op te stellen opdrachtbevestiging.

2.3 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Jé Gé Bouw, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jé Gé Bouw en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied vanaf bovengenoemde vestigingsplaats, tenzij anders is overeengekomen, alle betalingen dienen aldaar te geschieden en wel in gangbare Euromunt.

2.6 Afspraken die zonder medeweten van Jé Gé Bouw gemaakt worden door personeel en/of derden werkzaam voor Jé Gé Bouw, binden Jé Gé Bouw niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Een offerte c.q. aanbieding bindt Jé Gé Bouw niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2 De door Jé Gé Bouw gemaakte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Jé Gé Bouw om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Offertes c.q. aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.3 Jé Gé Bouw kan niet aan zijn offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en/of omschrijvingen en werkzaamheden, alles wat niet in de offerte wordt omschreven wordt gezien als meerwerk c.q. extra werk en zal aan opdrachtgever separaat worden berekend.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. aanbieding opgenomen aanbod is Jé Gé Bouw daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jé Gé Bouw anders aangeeft.

3.6 Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 De overeenkomst komt tot stand door tijdige schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van Jé Gé Bouw of indien na een mondelinge opdracht door Jé Gé Bouw feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden.

3.8 Indien een opdracht op basis van stelposten en/of regieuren wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Jé Gé Bouw gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Jé Gé Bouw gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.9 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.10 Alle door Jé Gé Bouw opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor ondernemers en incl. BTW voor particulieren, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.11 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Jé Gé Bouw niet gehouden aan de geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.

3.12 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en/of stalen en monsters voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3.13 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Jé Gé Bouw niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

3.14 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

3.15 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Jé Gé Bouw wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Jé Gé Bouw terug te zenden.

3.16 Zodra aan de opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij het ingebreke blijven hiervan heeft Jé Gé Bouw het recht opslagkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

4. OPDRACHTEN

4.1 Indien een bestelling of opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bevestigd bindt dit opdrachtgever. Jé Gé Bouw is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Jé Gé Bouw kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Jé Gé Bouw ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Jé Gé Bouw zijn bevestigd.

4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Jé Gé Bouw alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Jé Gé Bouw pas na schriftelijke acceptatie, waarbij het poststempel van het poststuk als bepalend wordt gezien.

4.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.7 Jé Gé Bouw behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.8 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging.

4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste een (1) maand door middel van een aangetekend schrijven.

4.10 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan met door of namens Jé Gé Bouw bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens Jé Gé Bouw bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken derden. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.11 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie, dit alles in overleg met opdrachtgever en na overleg van rekeningen en verantwoording door Jé Gé Bouw.

4.12 Jé Gé Bouw verplicht zich de zijn of haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren (binnen de redelijkerwijs te verwachten normen) doch zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever onmogelijk beoogde doel.

4.13 De mogelijkheid bestaat dat Jé Gé Bouw meer werkzaamheden moet uitvoeren dan is vermeldt in de schriftelijke opdracht, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende kosten.

4.14 De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de Jé Gé Bouw medewerkers als jegens Jé Gé Bouw om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de Jé Gé Bouw medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de Jé Gé Bouw medewerkers tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

4.15 De opdrachtgever zal zorg dragen dat Jé Gé Bouw tijdig kan beschikken:

• over de voor de opzet van het werkbenodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en beschikkingen) zonodig in overleg met Jé Gé Bouw;

• het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

• over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.

4.16 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van Jé Gé Bouw of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beďnvloeden of hieraan schade toebrengen.

4.17 De opdrachtgever zorgt voor het verwijderen van onvoorziene, door mensen gemaakte obstructies (inclusief archeologische objecten).

4.18 Een opdracht van welke aard ook eindigt met de dood van Jé Gé Bouw, alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen van Jé Gé Bouw komen bij de dood van Jé Gé Bouw te vervallen en zullen nimmer over gaan op de erfgenamen van Jé Gé Bouw.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 In het geval van levering van goederen en/of materialen door de opdrachtgever is Jé Gé Bouw, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Jé Gé Bouw, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken en kunnen de kosten van opslag van de goederen of materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.

5.2 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Jé Gé Bouw, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Jé Gé Bouw, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

5.3 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij hoofdstuk 10.

5.4 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Jé Gé Bouw, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Jé Gé Bouw bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Jé Gé Bouw schriftelijk is bevestigd.

5.6 Het eventueel door Jé Gé Bouw te verwerken materiaal, goederen en/of de door Jé Gé Bouw te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Jé Gé Bouw een niet-franco zending te weigeren.

5.7 De door Jé Gé Bouw te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt.

5.8 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.9 Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

5.10 Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal en/of goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, binnen de overeengekomen tijd bij Jé Gé Bouw wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.

5.11 Alle leveringstijden worden door Jé Gé Bouw steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Jé Gé Bouw eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt.

5.12 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Jé Gé Bouw kennis geeft, onverminderd het recht om door Jé Gé Bouw de eventuele reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

5.13 Ten onrechte aan Jé Gé Bouw door middel van een getekende opdracht geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer, transport- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

5.14 Jé Gé Bouw is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Jé Gé Bouw een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.15 Indien Jé Gé Bouw en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Jé Gé Bouw gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.

5.16 In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van Jé Gé Bouw te stellen.

5.17 De bijvoeging “circa” of “ca” geeft Jé Gé Bouw het recht 10% meer of minder te leveren.

5.18 Bij levering van materialen en/of halffabricaten door de opdrachtgever, aanvaardt Jé Gé Bouw geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.

5.19 Indien tijdens de uitvoering van een door Jé Gé Bouw aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Jé Gé Bouw onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Jé Gé Bouw het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Jé Gé Bouw reeds verrichtte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.20 Indien opdrachtgever na toestemming zijnerzijds materialen of gereedschappen van Jé Gé Bouw, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Jé Gé Bouw het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.21 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water kosteloos beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

5.22 Wanneer een door Jé Gé Bouw geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.

5.23 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan haar zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Jé Gé Bouw over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Jé Gé Bouw ter voldoen.

6.2 De met Jé Gé Bouw overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals wind en vorst), oorlog, mobilisatie, onlusten, terreur, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Jé Gé Bouw door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Jé Gé Bouw van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit diens hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal Jé Gé Bouw daarvan onverwijld aangetekend mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Jé Gé Bouw kennis geeft. Dit alles echter met de verplichting om aan Jé Gé Bouw het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

7. KLACHTEN EN GARANTIES

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk binnen acht (8) dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3 Opdrachtgever zal voor onderzoek van een klacht alle mogelijke mede werking verlenen, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Jé Gé Bouw niet, met name zal Jé Gé Bouw in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.6 Gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.7 Op geleverde goederen is Jé Gé Bouw nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Jé Gé Bouw verstrekte garantie. Jé Gé Bouw zal nimmer garantie verstrekken op reparaties, alle andere garantiebepalingen zal Jé Gé Bouw in zijn offerte en/of opdrachtbevestiging vermelden.

7.8 Indien Jé Gé Bouw een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Jé Gé Bouw de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

7.9 Jé Gé Bouw is nimmer gehouden na schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, garantie te verstrekken op goederen c.q. werkzaamheden bij reparaties aan goederen die door derden zijn geleverd, geplaatst en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen.

7.10 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Jé Gé Bouw geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.11 Bij alleen levering is opdrachtgever c.q. derde verplicht het geleverde in ontvangst te nemen en te controleren met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

7.12 Restpartijen worden niet retour genomen, tenzij anders is overeengekomen.

7.13 Bij berekening en bestelling van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.

7.14 Uitsluitingen van garanties

De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

• onjuist onderhoud;

• onjuist gebruik;

• moedwillige nalatigheid;

• Indien de bijgeleverde instructies niet stipt worden nageleefd c.q. uitgevoerd

• normale slijtage aan het geleverde door dagelijks gebruik;

• verkleuring aan het geleverde tengevolge van de inwerking van licht;

• brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak;

• abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën;

• zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water;

• buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat;

• gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

7.15 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Jé Gé Bouw draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.

8.2 Indien een opdrachtgever tot levering of tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.3 Jé Gé Bouw behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Jé Gé Bouw niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Jé Gé Bouw niet aansprakelijk.

8.4 Evenmin aanvaardt Jé Gé Bouw enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Jé Gé Bouw zijn verteld of ter hand gesteld.

8.5 In geen geval aanvaardt Jé Gé Bouw aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

8.6 Jé Gé Bouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken, tenzij opdrachtgever opdracht heeft gegeven aan Jé Gé Bouw een onderzoek te doen c.q. te laten doen.

8.7 Door het geven van een opdracht tot fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart opdrachtgever Jé Gé Bouw in en buiten recht voor alle gevolgen zowel financiële als andere, uit de fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldigingen voortvloeiende.

8.8 Jé Gé Bouw verplicht zich door opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of materialen alsmede de van de opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

8.9 Jé Gé Bouw aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen, tenzij de tegenpartij het tegendeel kan bewijzen.

8.10 Jé Gé Bouw dient in alle gevallen in staat te worden gesteld, klachten en claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd dat een klacht niet meer te constateren is wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard.

8.11 Bij het beëindigen van de werkzaamheden dient de opdrachtgever of een door hem aangewezen medewerker c.q. medewerkster aanwezig te zijn om de werkzaamheden te keuren en de door ons aangeboden leveringsbon te ondertekenen voor akkoord. Op deze leveringsbon wordt onder andere verklaard dat Jé Gé Bouw de werkzaamheden tot volle tevredenheid en volgens afspraak c.q. opdracht heeft uitgevoerd. Indien de opdrachtgever c.q. medewerker c.q. medewerkster zonder afbericht niet aanwezig kan zijn om expertise uit te voeren ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.

8.12 Jé Gé Bouw aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien er uitzetting, krimp of naadvorming optreedt, veroorzaakt door te droge lucht of overdadige vochtigheid van de ruimtes waarin de werkzaamheden zijn verricht, indien opdrachtgever de door Jé Gé Bouw gegeven instructies niet stipt naleeft.

8.13 Indien Jé Gé Bouw materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Jé Gé Bouw geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend en dit nadrukkelijk aan gebruiker kenbaar is gemaakt.

8.14 Jé Gé Bouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneffenheden in vloeren, wanden en plafonds en/of scheurtjes ontstaan doordat de vloeren, wanden en plafonds zich zetten, dit alles binnen de gebruikelijke toleranties.

8.15 Jé Gé Bouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen een negatief advies van Jé Gé Bouw in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden, doch zal Jé Gé Bouw alles in het werkstellen om de eventuele mogelijke schade tot een minimum beperken.

8.16 Jé Gé Bouw verplicht opdrachtgever bij het verstrekken van een opdracht een KLIC melding te doen, bij het falen van de juiste gegevens in de desbetreffende KLIC melding aanvaardt Jé Gé Bouw geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen en de daar uit voortvloeiende kosten.

8.17 Jé Gé Bouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade indien er veranderingen optreden m.b.t. de geologische bodemgesteldheid, tenzij de tegenpartij het tegendeel kan bewijzen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Jé Gé Bouw gesloten overeenkomsten is nagekomen:

a. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Jé Gé Bouw verrichte of te verrichten diensten:

b. Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2 Jé Gé Bouw is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Jé Gé Bouw niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

9.3 Het is Jé Gé Bouw toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9.4 Jé Gé Bouw behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

9.5 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Jé Gé Bouw voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Jé Gé Bouw zouden worden onttrokken.

9.6 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij kosteloos, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde c.q. derden hierover kunnen beschikken.

9.7 Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Jé Gé Bouw afkomstige of door Jé Gé Bouw gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc., worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Jé Gé Bouw, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc., van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Jé Gé Bouw voorbehouden.

9.8 Jé Gé Bouw heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door hem geleverde zaken ter zake van de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Jé Gé Bouw aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanig overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van ieder handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde c.q. derden, verkoop of montage.

9.9 Indien opdrachtgever aan Jé Gé Bouw informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. vrij zijn van virussen en defecten, mocht voorgaande niet het geval zijn, dan is Jé Gé Bouw gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op opdrachtgever te verhalen.

10. BETALINGEN

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Jé Gé Bouw daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht(8) dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan acht(8) dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Jé Gé Bouw moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderdenvijfentwintig Euro).

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Jé Gé Bouw doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Jé Gé Bouw de uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Jé Gé Bouw cederen. Opdrachtgever verleent Jé Gé Bouw reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingezonden werkrapporten.

10.7 Indien een termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop Jé Gé Bouw de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Jé Gé Bouw gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Jé Gé Bouw op vergoeding van kosten en schaden, volgens sub 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11. WIJZIGINGEN IN HET WERK EN OMSTANDIGHEDEN

11.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer – of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken;

d. de normale werktijd, door capaciteitsbelemmerende omstandigheden met meer dan 5% wordt overschreden;

11.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Jé Gé Bouw bij de eindafrekening 10 % van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Jé Gé Bouw.

12. OMVANG VAN HET WERK

12.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.

12.2 Opdrachtgever en Jé Gé Bouw kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd.

13. AANVULLENDE VOORWAARDEN

13.1 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden.

13.2 Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de te behandelen ruimten leeg en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 5° Celsius te bedragen. Indien Jé Gé Bouw de ruimten moet vrijmaken worden de hieraan bestede uren door berekend, tegen het gebruikelijke uurloon per uur per persoon.

13.3 Opdrachtgever verplicht zich al het restmateriaal zelf af te voeren, tenzij anders is overeengekomen.

13.4 Jé Gé Bouw kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct de opdrachtgever Jé Gé Bouw aansprakelijk kan stellen.

13.5 Opdrachtgever verplicht zich monsters en/of stalen te retourneren, bij het ingebreke blijven hier van is Jé Gé Bouw gerechtigd € 100.- (zegge: éénhonderdeuro) per staal en/of monster in rekening te brengen.

13.6 Ingeval Jé Gé Bouw een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is Jé Gé Bouw gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan opdrachtgever, indien voornoemde nadrukkelijk op het schaderapport is vermeld.

13.7 Indien opdrachtgever een Carpolis voor een betreffend project afsluit, zal Jé Gé Bouw automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de Carpolis niet op Jé Gé Bouw verhaald worden.

13.8 Indien Jé Gé Bouw werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

13.9 Al het door opdrachtgever beschikbaar gesteld materieel bijv. ladders, steigers, brandblussers, beveiligingshekken en veiligheidslijnen, dienen te zijn voorzien van een veiligheidskeurmerk.

13.10 Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kunnen worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de Europese normen (NEN-NORMEN).

13.11 Jé Gé Bouw aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er schade voortvloeiend uit constructies, werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn.

13.12 Houten producten zoals ramen, deuren en kozijnen, vloeren en trappen etc., worden geleverd en gemonteerd c.q. gelegd met hun natuurlijke gebreken, derhalve worden krimp en naadvorming voorbehouden.

13.13 Opdrachtgever verplicht zich bepaalde vergunningen t.b.v. het plaatsen van steigers en of containers aan te vragen en de te betalen leges te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

13.14 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede alle voorzieningen te treffen t.b.v. het verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.15 Indien Jé Gé Bouw een opdracht krijgt om materialen aan te brengen in de ruimtes waarin de temperatuur en/of vochtigheidsgraad niet aan de gebruikelijke norm c.q. normen voldoet, aanvaardt Jé Gé Bouw geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. vochtvlekken c.q. vochtplekken, het uitzetten en/of krimpen van de door haar geleverde goederen c.q. materialen.

13.16 Met betrekking tot de geleverde materialen, hun kleur en/of dikte worden bepaald door monsters en/of stalen die slechts als benaderende gelijkenis worden verstrekt zonder dat identieke kleur en/of structuur door de klant kunnen worden geëist.

13.17 Jé Gé Bouw aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er water of anderszins in ruimtes onder de gelegde vloeren komt of staat, (tenzij door Jé Gé Bouw zelf veroorzaakt)of indien de opdrachtgever deze belangrijke informatie heeft achtergehouden.

13.18 Jé Gé Bouw kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vorming van stortnaden en haarscheurtjes, alsmede schade veroorzaakt door weersinvloeden, bij het betonstorten, tenzij de geldende normen worden overschreden.

14. GESCHILLEN

14.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

14.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Jé Gé Bouw met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

15. SLOTBEPALING

15.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.


Wij zijn gespecialiseerd in:
Aanbouw Opbouw Verbouw Renovatie Sanitair Timmerwerk

jegebouw.nl Algemene Voorwaarden [ 0.05 ]
CONTACT
< < < > > >